[Video] Bình Phước: Khai mạc Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chánh và kiến thức trụ trì năm 2019

Thực hiện: Minh Dũng